Les propostes s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi a l’anunci d’aquestes bases, que es publicarà en el Perfil del Contractant, a l’apartat Licitacions del web www.barcelonactiva.cat i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Pots descarregar-te el document de les Bases del Concurs “Encén el Nadal” en aquest link: Descarregar Bases del Concurs

PASSOS A SEGUIR

PAS 1: GARANTIR ANONIMAT PROJECTES

Els projectes “Encén el Nadal” 2015 s’identificaran amb un lema i una adreça de correu electrònic genèrica (hotmail, gmail, yahoo, etc.) per garantir el principi d’anonimat, en el que no es pot fer cap referència que permeti identificar directa o indirectament als autors. A més, els participants no podran signar el projecte que presentin.

PAS 2: LLIURAMENT DE PROPOSTES

El termini de lliurament de les propostes és del 8 d’Abril de 2015 al 29 de Maig de 2015 a les 14h.
Aquest lliurament s’haurà de fer físicament al registre de Barcelona Activa SAU SPM (Llacuna 162-164 de Barcelona) o per correu administratiu. 

Les propostes han d’estar integrades per dos sobres:

Sobre 1 | Documentació Administrativa
Aquest sobre caldrà presentar-lo tancat i lacrat i farà constar, en la declaració de l’Annex 1, el nom i cognoms o denominació social de l’autor/a, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic, acceptant que es compleixen tots els requisits previstos en les Bases i es participa sota el Lema escollit. 

Sobre 2 | Documentació Tècnica
Aquesta ha d’incloure tots els documents i peces demanats per a la realització de la proposta en format físic i format digital.

Tots els documents hauran d’estar separats en diferents carpetes:

A. Descripció del projecte

Es tracta d’un resum executiu de la proposta argumentant la idea, motiu principal, intenció, etc. 
Format digital del document: CARPETA 1 - Document PDF 1 (1 plana, màxim 1MB)

B. Memòria de les especificacions tècniques corresponents a cadascun dels carrers triats

Aquest document ha d’incloure detall dels materials emprats, potència total, pla de muntatge i desmuntatge, esquema de circuit elèctric, etc.  Important: el projecte presentat s’haurà d’ajustar i donar compliment als criteris sobre les instal•lacions d’enllumenat nadalenc a les vies públiques de Barcelona que s’acompanyen com a annex 2 a aquestes bases.
Format digital del document: CARPETA 2 – Document PDF 1 (màxim 2MB)

Descarregar Plànols

C. Valoració econòmica i pressupost de producció

Format digital del document: CARPETA 3 – Document PDF 1 (màxim 1MB)

D. Representacions gràfiques  (Màxim 1Mb. per document)

  1. Planta. Format digital del document: CARPETA 4 – Document PDF 1
  2. Alçat. Format digital del document: CARPETA 4 – Document PDF 2 
  3. Plànol amb cotes. Format digital del document: CARPETA 4 – Document PDF 3
  4. Vista panoràmica. Format digital del document: CARPETA 4 – Document JPG, PNG, PDF 4
  5. Vista vianant. Format digital del document: CARPETA 4 – Document JPG, PNG, PDF 5
  6. Vista conductor. Format digital del document: CARPETA 4 – Document JPG, PNG, PDF 6
  7. Opcionals. La resta de representacions que es considerin en format físic i/o digital (màxim 1 MB cadascuna).

Pots descarregar-te el document de les Bases del Concurs “Encén el Nadal” per ampliar tota la informació en aquest link:  Descarregar Bases del Concurs

PAS 3: COMUNICAT DE GUANYADORS

A partir del més de juny es comunicarà els guanyadors de cada categoria, novell i professional.