BARCELONA ACTIVA SAU SPM lliurarà un premi per a cada categoria del Concurs d’Idees:

> Guanyador/a de la Categoria Novell: 10.000 euros

Guanyador/a de la Categoria Professional: 10.000 euros

Per consultar el detall i condicions dels premis, consultar les Bases del Concurs.

Els premis poden ser declarats deserts si els projectes presentats no assoleixen un determinat nivell de qualitat, originalitat i/o presenten dificultats per a la seva instal•lació a la via pública, d’acord amb els paràmetres establerts a les bases.